12 قطعه آذری برای گیتار کلاسیک

فراگیری گیتار - متد کارُلی

فراگیری گیتار - متد کارُلی

آموزش گیتار کلاسیک - جلد دوم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد چهارم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد ششم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد اول

جاودانه های گیتار پاپ - جلد یکم

فراگیری مقدماتی گیتار - همراه با 17 آهنگ مشهور جهان

متد کامل ترمُلُ برای گیتار کلاسیک

10 قطعه زیبا برای گیتار- از دوران‌های مختلف

فراگیری مقدماتی گیتار - همراه با 17 آهنگ مشهور جهان

26 دونوازی برای گیتار کلاسیک

آموزش گیتار کلاسیک - سیامک مهاجر

آموزش گیتار کلاسیک - جلد یکم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد سوم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد پنجم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد هفتم

با من بنواز - جلد دوم

جاودانه های گیتار پاپ - جلد دوم

دانستنیهای گیتار

شیوه آموزش گیتار کلاسیک - کتاب راهنما برای مربیان

نامه ای برای یک دوست - 22 قطعه برای گیتار کلاسیک