عام‌آوا - آثار کرال آکاپلا مربوط به موسیقی و فرهنگ فولکلور تهران

قُوِتو- آثار کرال آکاپلا مربوط به موسیقی و فرهنگ فولکلور تهران

در دامنه البرز - قطعه ای برای ارکستر سمفونیک

کاپریچیو - مرتضی حنانه

سمفُنی شماره 1 - امیر معینی

آشق- آثار کرال آکاپلا مربوط به موسیقی و فرهنگ فولکلور تهران

پوئم سمفونی آب - محمد سریر

ایران ، به خاطر پرنده - محمد سریر

ایران ، به خاطر پرنده - محمد سریر

کاروونسرا اپوس 3 - مسعود نکوئی