الفبای سنتور- بر اساس موسیقی کردستان

دخترک ژولیده - ده قطعه برای سنتور

ردیف سنتور - برای کلیه سازهای مضرابی

پیش درآمد رِنگ برای سنتور

ناگهان - ده قطعه برای سنتور

برگ ریزان - مجموعه قطعاتی برای سنتور

درد - قطعاتی برای سنتور

تصانیف و قطعات در دستگاه نوا و راست پنجگاه

مقدماتی سنتور

هه ی نار - گزیده آثار فولکور کردی