تار و سه تار

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد یکم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد سوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد پنجم

برگزیده آثار استاد بیگجه خانی

دستور تار و سه تار - کتاب یکم

دستور تار و سه تار - کتاب یکم و دوم

ردیف میرزاعبداله- شور لا

مجموعه قطعاتی برای سه تار - رنگارنگ یکم

تئوری و شناخت کوکهای متداول موسیقی ایرانی

مشق شوق - جلد اول

مشق شوق - جلد سوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد دوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد چهارم

دیدار شرق و غرب

پنجه ی سه‌ تار- سعید محمدی

پنجه ی تار- سعید محمدی

دستور تار و سه تار - کتاب دوم

گزیده ای از قطعات - نصراله زرین پنجه

مجموعه قطعاتی برای سه تار - رنگارنگ دوم

60 اتود برای تار و سه تار

مشق شوق - جلد دوم

نغمه های جاویدان - عبدله طریقت

سنتور

الفبای سنتور- بر اساس موسیقی کردستان

دخترک ژولیده - ده قطعه برای سنتور

ردیف سنتور - برای کلیه سازهای مضرابی

پیش درآمد رِنگ برای سنتور

ناگهان - ده قطعه برای سنتور

برگ ریزان - مجموعه قطعاتی برای سنتور

درد - قطعاتی برای سنتور

تصانیف و قطعات در دستگاه نوا و راست پنجگاه

مقدماتی سنتور

هه ی نار - گزیده آثار فولکور کردی

گیتار کلاسیک

12 قطعه آذری برای گیتار کلاسیک

فراگیری گیتار - متد کارُلی

فراگیری گیتار - متد کارُلی

آموزش گیتار کلاسیک - جلد دوم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد چهارم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد ششم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد اول

جاودانه های گیتار پاپ - جلد یکم

فراگیری مقدماتی گیتار - همراه با 17 آهنگ مشهور جهان

متد کامل ترمُلُ برای گیتار کلاسیک

10 قطعه زیبا برای گیتار- از دوران‌های مختلف

فراگیری مقدماتی گیتار - همراه با 17 آهنگ مشهور جهان

26 دونوازی برای گیتار کلاسیک

آموزش گیتار کلاسیک - سیامک مهاجر

آموزش گیتار کلاسیک - جلد یکم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد سوم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد پنجم

آموزش گیتار کلاسیک - جلد هفتم

با من بنواز - جلد دوم

جاودانه های گیتار پاپ - جلد دوم

دانستنیهای گیتار

شیوه آموزش گیتار کلاسیک - کتاب راهنما برای مربیان

نامه ای برای یک دوست - 22 قطعه برای گیتار کلاسیک