تار و سه تار

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد یکم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد سوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد پنجم

برگزیده آثار استاد بیگجه خانی

دستور تار و سه تار - کتاب یکم

دستور تار و سه تار - کتاب یکم و دوم

ردیف میرزاعبداله- شور لا

مجموعه قطعاتی برای سه تار - رنگارنگ یکم

تئوری و شناخت کوکهای متداول موسیقی ایرانی

مشق شوق - جلد اول

مشق شوق - جلد سوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد دوم

شیوه نوین آموختن تار، سه تار - جلد چهارم

دیدار شرق و غرب

پنجه ی سه‌ تار- سعید محمدی

پنجه ی تار- سعید محمدی

دستور تار و سه تار - کتاب دوم

گزیده ای از قطعات - نصراله زرین پنجه

مجموعه قطعاتی برای سه تار - رنگارنگ دوم

60 اتود برای تار و سه تار

مشق شوق - جلد دوم

نغمه های جاویدان - عبدله طریقت